Helpful Detals Neverland_Beach_Resort_2Days_1Night

- เช็คอินน์และเช็คเอาท์ตามเวลาของโปรแกรมที่ทางรีสอร์ทกำหนด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- จอดรถที่บริเวณท่าเรือ คันละ 50 บาท / คืน
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง : ( ท่าเรือตราด-เกาะกูด )

08:30 น. : ถึงท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด จะมีพนักงานมาต้อนรับและดูแลท่านที่ท่าเรือแหลมศอก
09:00 น. : ออกเดินทางสู่เกาะรัง เพื่อดำน้ำดูปะการัง โดยเรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลา 1.30 ชม.
10:30 น. : ถึงรีสอร์ทนำสัมภาระ เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท
13:30 น. : เดินทางไปเที่ยวชมและลงเล่นน้ำ ที่น้ำตกคลองเจ้า (น้ำตกประวัติศาสตร์)
15:30 น. : เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารว่าง แดดร่มลมตก เดินเล่นชายหาด ทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีเขียวมรกต
19:00 น. : รับประทานอาหารค่ำ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีสอง : ( เกาะกูด – ท่าเรือตราด )

08:00 น. : รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ท่าเรือจังหวัดตราด
09:00 น. : ออกเดินทางจากเกาะกูดมุ่งสู่ท่าเรือจังหวัดตราด
10:30 น. : เดินทางกลับสู่ท่าเรือจังหวัดตราด โดย Speed Boat ใช้เวลา 1.30 ชม. ระหว่างทาง ท่านจะได้ชื่นชมกับความสวยงามวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลตราด ตลอดระยะทางจนถึงท่าเรือ
13:00 น. : แวะเที่ยวชม เลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ภาสกรฟาร์ม ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด

หมายเหตุ : โปรแกรมแวะชม ภาสกรฟาร์ม ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านว่าต้องการแวะเที่ยวชมหรือไม่ ( ต้องเดินทางไปเอง )
: โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศและความต้องการของท่าน รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด

- รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น